Dėl ugdymo proceso organizavimo

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 spalio 21 d. nutarimą Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a5 … ir steigėjo rekomendacijas teikiu aktualią informaciją apie švietimo įstaigos veiklą nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.:

• užtikrinant VESOC sprendimus pradinis ugdymas bei visos dienos mokyklos grupių veikla − vykdomi ugdymo įstaigose, įprastu būdu (pradiniame ugdyme atostogos nuo š.m. spalio 26 d. iki spalio 30 d.);

• švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, rekomenduojama teikti nuotoliniu būdu (gali būti teikiama įprastu būdu laikantis visų saugumo priemonių, kai ugdymas vyksta ne nuotoliniu būdu);

• neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas. Atkreipiame dėmesį, kad neformaliojo vaikų švietimo stovyklos gali būti organizuojamos tik nuotoliniu būdu ar perkeliamos į kitą laiką;

• bendrojo ugdymo įstaigose veikiantys būreliai 1−4 klasių mokiniams (jei jie susiję su ugdymo procesu, vyksta toje pačioje grupėje ir būrelį lanko tie patys vaikai) laikantis visų saugumo priemonių gali būti organizuojami;
Ugdymo proceso veiklos suderintos su steigėju.

Direktorė Kristina Gudelienė

Partneriai