Savivalda

Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos:

Mokyklos taryba – svarbiausia mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti visoms mokyklos bendruomenės narių grupėms: mokiniams, tėvams (globėjams), pedagogams, socialiniams partneriams ir mokyklos rėmėjams. Jos pirmininkas negali būti mokyklos direktorius.

Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, vadovaujama mokyklos direktoriaus. Mokytojų tarybą sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai, visi mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai.

Mokinių taryba –mokinių savivaldos organas. Taryba atstovauja mokiniams ir gina mokinių teises bei interesus, skatina aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios, kūrybingos asmenybės ugdymą.

Klasės tėvų komitetai – kiekvienų mokslo metų pradžioje mokinių tėvų išsirenkamas klasės bendruomenės savivaldos organas. Komitetas kartu su klasės vadovu planuoja klasės tėvų susirinkimus, padeda spręsti organizacines klasės problemas ir pan.

Metodinė taryba – tai nuolat veikianti mokytojų profesinė institucija mokyklos metodinei veiklai koordinuoti. Ją sudaro atskirų dalykų mokytojų metodikos grupių išrinkti atstovai, vadovauja vienas iš tarybos narių.

Metodikos grupės – giminingų dalykų blokų mokytojų profesinio tobulinimosi ir ugdymo proceso koordinavimo institucijos.

Darbo taryba – darbuotojų renkamas organas darbo santykiams reguliuoti.

Mokytojų etikos komisija – pedagoginių darbuotojų tarpusavio profesinių santykių ir santykių su kitais bendruomenės nariais reguliavimo institucija.

Partneriai