Pagalbos mokiniui specialistai

LOGOPEDĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGĖ BIRUTĖ PETRILIONIENĖ

El. paštas birute.petrilioniene@gmail.com

TIKSLAS: Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei  tobulinti  kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.

VEIKLOS KRYPTYS:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei vertina pažangą mokykloje;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams grupinių, pogrupinių ir individualių specialiųjų pamokų metu įsisavinti ugdymo turinį bei lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.Specialiąsias pamokas veda konkrečių pamokų metu;
 • atlieka konsultavimo ir pedagoginio švietimo funkcijas: pataria mokytojams pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias ugdymo programas, vykdo tėvų, mokytojų švietimą specialiosios pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės  komisijos darbe, bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais, su miesto Psichologinės pedagoginės tarnybos specialistais bei kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, ir teikia jiems metodinę paramą specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymo klausimais;
 • kaupia, gretina ir analizuoja specialiojo pedagogo pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, vertina ir analizuoja ugdymo procesą ir jo rezultatus, numato pagalbos kelius;
 • bendrauja su klasės vaikais, formuodamas teigiamas nuostatas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių atžvilgiu.

 Darbo laikas

Savaitės diena

Logopedė

Specialioji  pedagogė

Pietų pertrauka

Antradienis

12.05–17.05

9.45–11.35

12.00–12.30

Trečiadienis

12.05–18.05

9.45–11.35

12.00–12.30

Ketvirtadienis

12.05–16.05

9.45–11.35

12.00–12.30

Penktadienis

12.05–16.05

8.55–11.35

12.00–12.30


SOCIALINĖ PEDAGOGĖ GINTARĖ BARTAŠIENĖ
El.p. gintarekt@gmail.com

Veiklos tikslai:

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais asmenimis.

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos kryptys:

 • Veiklos planavimas ir analizė;
 • Socialinių paslaugų organizavimas;
 • Darbas su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais moksleiviais;
 • Prevencinė veikla;
 • Projektinė veikla;
 • Informacijos sisteminimas ir sklaida.
 • Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto šeštojo policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyriu,  Vilniaus miesto vaikų teisių apsaugos skyriumi, Vilniaus miesto Pedagogine psichologine tarnyba ir kt.

Savaitės diena

Darbo laikas

Papildomos pareigos (etikos mokytoja)

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00–11.30

14.00–17.00

11.55–13.50

11.25–11.55

Antradienis

8.00–17.30

11.30–12.00

Trečiadienis

8.00–13.00

14.00–17.30

13.05–13.50

12.00–12.30

Ketvirtadienis

8.00–10.30

13.00–17.30

10.50–12.40

 

11.35–11.55

Penktadienis

7.30–11.30

14.00–17.30

11.55–13.50

 

11.35–11.55


PSICHOLOGĖ VIDUTĖ ALIŠAUSKAITĖ
El. paštas  vidute.alisauskaite@gmail.com

Psichologo veiklos tikslas – įvertinti ir padėti spręsti vaikų psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaujant su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su vaikais dirbančiais specialistais, rūpintis mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata.

Psichologinė pagalba gimnazijoje teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą  kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 m.);
 • Kreipiasi mokinio tėvai;
 • Siunčia mokytojai, gavę tėvų sutikimą.

Psichologas gimnazijoje:

 • Konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus);
 • Bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius;
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Veda psichologijos pamokos III–IV gimnazijos klasėse. 

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Savaitės diena

Darbo laikas

Papildomos pareigos (psichologijos mokytoja)

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00–15.30

8.00–12.00 (kontaktinės valandos)

12.00–12.30

Antradienis

8.00–16.30

8.00–12.00 (kontaktinės valandos)

12.00–12.30

Trečiadienis

9.00–14.30

16.00–18.30 (kontaktinės valandos)

14.55–15.40

12.00–12.30

Ketvirtadienis

9.00–14.30

16.00–18.30 (kontaktinės valandos)

14.55–15.40

12.00–12.30

Penktadienis

8.00–15.30


PSICHOLOGĖ  AUDRONĖ ZIMBLIENĖ

Darbo laikas

Savaitės diena

Psichologė

Audronė Zimblienė

 Pietų pertrauka

Pirmadienis

 

8.00–17.00

12.00–12.30

Antradienis

 

12.00–12.30

Trečiadienis

 

Ketvirtadienis

 

12.00–12.30

Penktadienis

 

7.45–16.00

12.00–12.30

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ VIKTORIJA ALIŠAUSKIENĖ

el. paštas viktorija.alisauskiene@vvsb.lt

Darbo valandos I-V 7.30-15.36  pietų pertrauka 12.00-12.30

PAGRINDINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO

MOKYKLOJE FUNKCIJOS

Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas;

 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas gimnazijos bendruomenei;
 • gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra;
 • gimnazijos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija gimnazijoje;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, pateikimas gimnazijos bendruomenei;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos patekimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra gimnazijoje;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas;
 • dalyvavimas gimnazijos prevencinio darbo grupėse;
 • pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra gimnazijoje;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

VAIKŲ JAUNIMO LINIJA tel.  8 800  28 888

VAIKŲ LINIJA tel.. 116111

VILNIAUS MIESTO KRIZIŲ CENTRAS tel. (8 5)  233 2508

VAIKO RAIDOS CENTRAS tel. (8 5)  275 7564, Santariškių g. 7, Vilnius; darbo dienomis 8.00–19.00, (budi visą parą). www.raida.lt

KRIZIŲ ĮVEIKIMO CENTRAS tel. 8 640  51 555, Giedraičių g. 60A, Vilnius darbo dienomis 16.00–20.00, šeštadienį 12.00–16.00. www.krizesiveikimas.lt

VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖ-PEDAGOGINĖ TARNYBA tel. (8 5)  265 0912, (8 5)  265 0908; A. Vivulskio g. 2A, Vilnius; darbo dienomis 8.00 –17.00.

 www.vilniausppt.lt

VšĮ PARAMOS VAIKAMS  CENTRAS tel. (8 5)  271 5980, 8 611  43 567; Latvių g. 19A, Vilnius; darbo dienomis 8.00–17.00. www.pvc.lt

 

Partneriai