Darbo užmokestis

 

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas

2019 metai

 

2020 metai

II ketv.

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

 

Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2110 5 2328
Mokytojas 1141 93 1155
Pagalbos mokiniui specialistai ( logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas ) 1115 7,25 1313
Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas) 1712 2 1769
IT specialistas, techninių mokymo priemonių specialistas 954  4 1025
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1
Vyr. buhalteris 1
Raštinės vedėjas, sekretorius – operatorius 813 3 835
Laborantas 444 3 472
Inžinierius – kompiuterininkas 1
Pastatų priežiūros darbininkai, valytojos, kiemsargiai, budėtojas, rūbininkas, sargai 596 17 639

 

Partneriai